Byggarbetsmiljö­samordnare

Byggherren har skyldighet att utse 2 st arbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U, som ska ansvara för arbetsmiljöarbetet under hela byggprocessen. Dvs från planering och projektering (BAS-P) till färdigt utförande (BAS-U), och detta kan vara samma person.

BAS-P fungerar som samordnare för arbetsmiljön under den inledande fasen av planering och projektering. I ansvaret ingår att sammanställa underlag från olika projektörer, såsom arkitekter, ingenjörer och övriga tekniska konsulter i syfte att erhålla en säker arbetsmiljö. Rent konkret innebär det att BAS-P granskar projektörernas ritningar och andra tekniska beskrivningar och utifrån dessa i byggprojektets arbetsmiljöplan inkluderar hur verksamheten ska bedrivas så att olika arbeten inte skapar risker för varandra. Det är också viktigt att komma ihåg att arbetsmiljöplanen måste vara upprättad innan den aktuella byggarbetsplatsen etableras och om detta inte görs kan BAS-P tvingas att betala en sanktionsavgift. Byggherren, eller den uppdragstagare till vilken ansvaret överlåtits, ska dessutom lämna in en förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket innan arbetet påbörjas.

BAS-U ska se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig för alla på byggarbetsplatsen och att den hålls uppdaterad vartefter byggprocessen fortskrider. Om en uppdaterad arbetsmiljöplan inte finns tillgänglig riskerar BAS-U att få betala en sanktionsavgift. Arbetsmiljöplanen ska innehålla de regler som tillämpas på byggarbetsplatsen tillsammans med beskrivningar av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras samt vilka arbetsmiljöåtgärder som ska vidtas vid olika arbeten.