Kontroll­ansvarig enligt PBL

För varje byggprojekt ska det finnas en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige garanterar att byggherrens kontroll av projektet fungerar som det ska. Han eller hon deltar t.ex. i byggsamråd, närvarar vid såväl kontroller som besiktningar, samlar och har koll på erforderliga dokument samt ser till att gängse byggregler efterföljs och uppfylls på ett riktigt sätt. Kontrollansvarig ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan. Han eller hon ska se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. Vid avvikelser från kontrollplanen ska den kontrollansvarige informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden.

Kontrollansvarig ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Han eller hon ska också dokumentera sina byggplatsbesök, notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked och ge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked. I vår roll som kontrollansvarig vid ett projekt är vi din förlängde arm genom hela projektet, från börjar till slut. Vår roll som kontrollansvarig avslutas genom att vi begär ut ett slutbevis. Kravet på obligatorisk certifiering är en direkt följd av EU:s tjänstedirektiv. Bygg och Kvalitetskonsult är certifierad hos SP med högsta behörighet (K).