Våra tjänster

Projektledning

Projektledaren på bygg och kvalitetskonsult blir beställarens representant på byggarbetsplatsen och ser till att bygget följer uppsatta kvalitets-, tids- samt ekonomiska ramar. Projektledaren håller i möten på arbetsplatsen, som byggmöten, kvalitetsronder och skyddsronder.

Läs mer

Byggarbets­miljösamordnare

Byggherren har skyldighet att utse 2 st arbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U, som ska ansvara för arbetsmiljöarbetet under hela byggprocessen. Dvs från planering och projektering (BAS-P) till färdigt utförande (BAS-U), och detta kan vara samma person.

Läs mer

KMA-samordnare

Arbetet som KMA-samordnare innebär att vi ansvarar för att driva och samordna projektens kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete samt att förse ledningen med material och beslutsunderlag inom området. Hålla ordning och reda vid uppstart av projekten samt under projektets gång.

Läs mer

Kontrollansvarig enligt PBL

För varje byggprojekt ska det finnas en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige garanterar att byggherrens kontroll av projektet fungerar som det ska. Han eller hon deltar t.ex. i byggsamråd, närvarar vid såväl kontroller som besiktningar, samlar och har koll på erforderliga dokument samt ser till att gängse byggregler efterföljs och uppfylls på ett riktigt sätt.

Läs mer

Skadeutredning

Av olika skäl uppstår det skador i våra byggnader. Med hjälp av bl. a ritningar, avancerad mätteknik och eventuella ingrepp i konstruktionen söker vi de fel och brister som kan vara orsak till skador i fastigheten och som kan påverka byggnaden och inomhusmiljön negativt.

Läs mer

Verksamhets­utveckling

Många organisationer lägger ned tid och kraft på att utveckla strategier och processer. Men trots det så brister ofta genomförandet. Det är ofta svårt för medarbetare att släppa gamla arbetssätt och ta till sig nya rutiner. Ibland krockar verksamhetens behov med arbetsgruppens eller de egna behoven.

Läs mer